Cynghorau Penllyn Councils © 2018                            Website designed and maintained by H G Web Designs

Public Notices
Croeso / Welcome
Ynglyn â Ni / Cynghorwyr Cyfarfodydd Agenda Cofnodion Cyfrifon Ffurflenni Ceisiadau Ariannol Asedau / Mynwentydd Rheolau a Pholisïau Rhybuddion Cyhoeddus Cysylltwch

Rhybuddion Cyhoeddus


Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, Adran 116 - Hysbysiad o Gyfethol

Rhybudd Etholiad Cynghorwyr Cymuned Ardal Meirionydd

Rhybudd o Etholiad Cymunedau Meirionydd

Taliadau i aelodau Cyngor Llangywer 2015

Taliadau i aelodau Cyngor Llangywer 2016-17

Taliadau i aelodau Cyngor Llangywer 2017-18Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, Adran  116 - Hysbysiad o Gyfethol


RHODDIR HYSBYSIAD TRWY HYN fod Cyngor Cymuned Llangywer yn bwriadu Cyfethol un aelod i lenwi’r lle gwag sydd ar gael ar gyfer Cynghorydd  yng Nghymuned Llangywer, Ward Y Glyn.

Ceisir datganiadau o ddiddordeb gan aelodau o’r cyhoedd sy’n cyflawni’r meini prawf canlynol ac sydd â diddordeb mewn cynrychioli eu cymuned ar y Cyngor Cymuned dywededig. Rhaid bod yn ddinesydd Prydain, y Gymanwlad, Iwerddon neu’r Undeb Ewropeaidd ac yn 18 oed neu’n hŷn, ac yn cyflawni o leiaf un o’r meini prawf canlynol:


wedi’ch cofrestru fel etholwr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal a enwir uchod; neu

yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf, wedi bod yn berchennog neu’n denant tir neu safle arall yn y gymuned a enwir uchod; neu

wedi bod â’ch prif neu’ch unig weithle yn ystod y 12 mis diwethaf yn y gymuned a enwir uchod; neu

rydych wedi byw yn y Gymuned, neu o fewn 4.8 cilometr ohoni yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf.


Os ydych yn dymuno cael eich ystyried i gael eich cyfethol ar gyfer y sedd wag, neu’n dymuno cael rhagor o wybodaeth ynghylch rôl Cynghorwyr Cymuned, cysylltwch â’r Swyddog Priodol, Clerc y Cyngor Cymuned (manylion cysylltu isod) erbyn 10/7/15

Dyddiedig y 29fed diwrnod hwn o  Fehefin, 2015