Financial Application Forms

Cynghorau Penllyn Councils © 2018                            Website designed and maintained by H G Web Designs

Ffurflen gais am arian


Cais am gymorth ariannol


Mae Cyngor Cymuned Llandderfel yn cydnabod ac yn cefnogi'r cyfraniad gwerthfawr a wneir gan lawer o grwpiau gwirfoddol a sefydliadau ym meysydd chwaraeon, celf, diwylliant, gofal cymdeithasol, gwasanaethau ar gyfer pobl ifanc, yr henoed a phobl ag anableddau a llawer o rai eraill sy'n cyfrannu at les y gymuned. Y bwriad wrth ddyrannu cymorth ariannol yw gwella ystod o wasanaethau a gweithgareddau lleol.


Bydd y Cyngor yn ystyried rhoi cymorth ariannol i sefydliadau cymunedol, nad ydynt am elw ac y mae eu haelodaeth a maes gweithgaredd o fudd i drigolion yr ardal.


Cyllideb gyfyngedig sydd ar gael bob blwyddyn ar gyfer grantiau ac fe fydd y Cyngor yn ystyried ceisiadau ym mis Mawrth ym mhob blwyddyn. Bydd angen copi o’ch cyfrifon a mantolen banc diweddaraf (gan gynnwys manylion unrhyw gyfrif wrth gefn). Bydd angen i chwi gyflwyno unrhyw geisiadau erbyn y 10fed o Chwefror.

Ffurflenni Ceisiadau Ariannol


Cliciwch ar y linc i ddarllen y dogfen.

Croeso / Welcome
Ynglyn â Ni / Cynghorwyr Cyfarfodydd Agenda Cofnodion Cyfrifon Ffurflenni Ceisiadau Ariannol Asedau / Mynwentydd Rheolau a Pholisïau Rhybuddion Cyhoeddus Cysylltwch